• Telefon: + 81 473 53 88
  • ul. Okopowa 16/3
  • Email: kontakt@fundacjasynergium.pl
  • Udogodnienia
    Kontrast
    Zwiększ czcionke
    Zmniejsz czcionke

 

SAMORZĄD BEZ BARIER W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie partnerskim :

SAMORZĄD BEZ BARIER W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.
Program szkoleń w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz szkoleń koordynatorów dostępności wraz z wypracowaniem wniosków i rekomendacji oraz wdrożeniem rozwiązań w urzędach administracji publicznej

Informacje na temat rekrutacji do projektu można uzyskać pod numerem tel. 81 473 53 88,
e-mail: samorzad@fundacjasynergium.pl
 
INFORMACJE O PROJEKCIE:
Projekt pn. „SAMORZĄD BEZ BARIER W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Program szkoleń w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz szkoleń koordynatorów dostępności wraz z wypracowaniem wniosków i rekomendacji oraz wdrożeniem rozwiązań w urzędach administracji publicznej”  jest realizowany od 1.03.2020 roku do 31.12.2021 roku wspólnie przez instytucje:
1. Fundacja Synergium (Beneficjent/Lider)
2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0098/20
Całkowita wartość projektu: 1 910 323,20 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 610 020,39 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Poprawa dostępności 64 urzędów jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z województwa lubelskiego dla osób z niepełnosprawnościami do 31.12.2022r.

Grupę docelową w projekcie stanowią: jednostki samorządu terytorialnego: 64 oraz 256 osób, w tym: pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zatrudnieni w urzędach gmin.

Wsparcie w projekcie obejmuje:
» szkolenia,
» doradztwo,
» wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publiczne,
» profesjonalne audyty dostępności,
» przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności
» wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji
» przeszkolenie koordynatorów dostępności w 64 gminach wiejskich i wiejsko miejskich na obszarze o największym deficycie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

WSKAŹNIKI REZULTATU ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:
Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem projekt zakłada:
a) podniesienie kompetencji min. 80% pracowników objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 pracownik w każdej jednostce samorządu terytorialnego;
b) wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
c) podniesienie kompetencji min. 90% koordynatorów dostępności (w rozumieniu Regulaminu konkursu) objętych wsparciem, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 pracownik w każdej jednostce samorządu terytorialnego.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin Samorząd bez barier

Zał._1_Formularz zgłoszeniowy JST

Zał._2_Umowa uczestnictwa

Zał._3_Formularz uczestnika

Zał._4_Oświadczenie uczestnika projektu

Zał._5_Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

BIURO PROJEKTU
ul. Okopowa 16/3
20-022 Lublin
tel. 81 473 53 88
e-mail: samorzad@fundacjasynergium.pl