• Telefon: + 81 473 53 88 lub 694 691 430
  • ul. Długa 5/157
  • Email: kontakt@fundacjasynergium.pl
  • Udogodnienia
    Kontrast
    Zwiększ czcionke
    Zmniejsz czcionke

 

AKADEMIA CYFRZAKÓW

numer projektu FELU.10.03-IZ.00-0063/23

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Termin realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2024r.

 

Projekt jest lokalnym przedsięwzięciem wspierającym rozwijanie kompetencji cyfrowych, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

 

Celem głównym projektu jest nabycie lub rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wsparcie uzdolnień, zainteresowań 90 uczniów (50K/40M) szkół podstawowych poza edukacją formalną z obszaru gminy Nowodwór, Kłoczew i Serokomla do XII.2024r.

 

Grupę docelową projektu stanowi 90 uczniów (50K/40M) szkół podstawowych mieszkających na terenie województwa lubelskiego, uczących się na terenie gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie lubelskim z obszaru objętego projektem, znajdujących się w niekorzystanej sytuacji społeczno -ekonomicznej, spełniający co najmniej jedną z przesłanek: 1-8 Regulaminu Konkursu.

 

Będą to uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gmin Nowodwór, Kłoczew i Serokomla.

 

Każdy z Uczestników Projektu weźmie udział w:

1) Zajęciach grupowych ukierunkowanych na nabycie Kompetencji Cyfrowych  

(24 godzinny tryb realizacji: 6 dni x 4 godziny dydaktyczne),

2) Indywidualnej formie coachingu szkoleniowego w zakresie wybranych tematów z pięciu obszarów Kompetencji Cyfrowych: 6h dla każdego z Uczestników Projektu jako forma efektywnego rozwijania zainteresowań i talentów i utrwalania Kompetencji Cyfrowych zdobytych na zajęciach grupowych. 

3) Indywidualnej formie mentoringu edukacyjnego będącej ważnym elementem programu stanowiącego wspieranie postępów Uczestników Projektu w rozwijaniu Kompetencji Cyfrowych w kontekście ich zainteresowań: 6h dla każdego z Uczestników Projektu – (wybrane tematy z pięciu obszarów 1.1-5.4 ramy „DigComp”).

4) Walidacji (zbadaniu i ocenie) nabytych kompetencji cyfrowych -1h zegarowa dla każdego Uczestnika Projektu.

 

*Ostateczny program i zakres wsparcia z pięciu obszarów kompetencji cyfrowych (1.1-5.4 ramy „DigComp”) zostanie dostosowany do potrzeb Uczestników Projektu indywidualnie, będzie zgodny z wynikami diagnozy potrzeb przeprowadzonej na etapie rekrutacji do projektu.  

 

Uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej –spełniający co najmniej jedną z następujących przesłanek:

1. Pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocienienależnie pobranego świadczenia;

2. Posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;

3. Pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:
   − w wieku do ukończenia 18. roku życia,
   − w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole,
do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;

4. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.);

5. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);

6. Posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

7. Wychowywanie się w rodzinie niepełnej;

8. Posiadanie przez ucznia doświadczenia migracji.


Efekty projektu

Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Niniejszy projekt realizuje Temat działań nr 2 określony w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część szczegółowa), tj. Upowszechnianie istniejących oraz opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz zawodowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Projekt odpowiada na potrzeby i problemy grupy docelowej, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji. 

Projekt zakłada się możliwość zatrudnienia osób z Ukrainy, które znają w wystarczającym stopniu j. polski jako pracujące w szkołach (celem zwiększenia komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem). W przypadku tworzenia materiałów (w tym e-materiałów), aplikacji lub narzędzi informatycznych, nie będą one powielały już istniejących i planowanych do stworzenia na poziomie krajowym materiałów, aplikacji i narzędzi.

Wypracowane w ramach regionalnych programów e-materiały spełniają standardy ZPE (aktualne na dzień ogłoszenia naboru), tak aby była możliwość ich publikacji na ZPE. 

W przypadku wspierania kompetencji cyfrowych wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp.” 

Celem interwencji EFS+ jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Wsparcie w projekcie będzie obejmować w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich oraz z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, przy zapewnieniu braku stygmatyzacji. Projekt zakłada rozwijanie kompetencji dotyczących kompetencji cyfrowych.

W rezultacie realizacji projektu co najmniej 72 uczestników nabędzie kompetencje cyfrowe dzięki czemu osiągnięty zostanie cel szczegółowy FELU.10.03: wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji.

Wartość projektu: 239 850,00 złotych

Dofinansowanie projektu: 215 865,00 złotych

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 203 872,50 złotych

Wkład własny: 23 985,00 złotych

 

 Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z zajęć realizowanych w ramach projektu "AKADEMIA CYFRZAKÓW" nr FELU.10.03-IZ.00-0063/23

 

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Biuro projektu: ul. Długa 5/157, 20-345 Lublin

tel. +48  694 691 430

fundacja.synergium@gmail.com

 

 

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram realizacji AKADEMII CYFRZAKÓW - zajęcia grupowe

Harmonogram realizacji AKADEMII CYFRZAKÓW- zajęcia indywidualne coaching i mentoring

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Załącznik 2. Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 3. Zaświadczenie potwierdzające status ucznia szkoły podstawowej