• Telefon: + 81 473 53 88 lub 694 691 430
 • ul. Długa 5/157
 • Email: kontakt@fundacjasynergium.pl
 • Udogodnienia
  Kontrast
  Zwiększ czcionke
  Zmniejsz czcionke

 

AKTYWNI I KOMPETENTNI


Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Jeziorzany

nr projektu RPLU.11.01.00-06-0021/19

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546),
art. 3 pkt. C) (25 Kobiet/15 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Jeziorzany w województwie lubelskim. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez oferowany w projekcie pakiet działań wspierających dla każdej osoby przystępującej do projektu (opisany poniżej).

Wsparcie kierowane jest do kobiet i mężczyzn (40 osób) z zaburzeniami psychicznymi z województwa lubelskiego (gminy Jeziorzany), które korzystały lub korzystają ze świadczeń zdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego (opieka psychologiczna, psychiatryczna, hospitalizacja z powodu zaburzeń psychicznych, terapia w ośrodku leczenia uzależnień) pozostających bez pracy.

W ramach projektu uczestnicy zostaną̨ objęci następującymi formami pomocy:

 • Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym „PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ” obejmujący: pogłębioną diagnozę zaburzeń psychicznych (diagnoza nozologiczna dla 20 osób), doradztwo zawodowe, diagnozę psychologiczna- diagnoza problemowa z sesjami motywującymi, utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills
 • Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący: warsztaty poszukiwania pracy, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący: pośrednictwo pracy i 6 miesięczne staże zawodowe
 • Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący: program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

Uczestnicy projektu otrzymają możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia zawodowego kończącego się̨ egzaminem i dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności i/lub kwalifikacje i/lub kompetencje cenione na rynku pracy.

Ponadto, uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnego pośrednictwa pracy, które umożliwi podjęcie półrocznego stażu zawodowego. Uczestnicy stażu otrzymają gratyfikację po każdym miesiącu odbytego stażu w wysokości 1800zł/brutto.

Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego.

Zajęcia odbywać́ się̨ będą̨ w trybie dziennym. W trakcie zajęć́ uczestnicy będą̨ mieć́ zapewniony poczęstunek, w przypadku zajęć́ trwających dłużej niż̇ 6 godzin w ciągu dnia - ciepły posiłek.

Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe przez 6 miesięcy, a także zwrot kosztów dojazdu na staż.

Wysokość dofinansowania ze środków EFS: 1 105 960,00 PLN

Realizatorem projektu jest Fundacja Synergium. Partnerami są Gmina Jeziorzany/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorzanach oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

termin realizacji: 01.12.2019 - 31.12.2022

Pliki do pobrania:

 • Regulamin. Regulamin rekrutacji pdf
 • Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowypdf
 • Załącznik 2. Oświadczenie o występowaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznegopdf
 • Załącznik 3. Oświadczenie status na rynku pracypdf
 • Załącznik 4. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentówpdf
 • Załącznik 5. Oświadczenie uczestnikapdf
 • Załącznik 6. Ankieta motywacyjnapdf
 • Załącznik 7. Oświadczenie o podpisaniu kontraktu socjalnegopdf
 • Załącznik 8. Deklaracja uczestnictwapdf