• Telefon: + 81 473 53 88 lub 694 691 430
 • ul. Długa 5/157
 • Email: kontakt@fundacjasynergium.pl
 • Udogodnienia
  Kontrast
  Zwiększ czcionke
  Zmniejsz czcionke

 

Pomost do zatrudnienia

nr projektu RPLU.11.01.00-06-0041/18

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (40 Kobiet) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie nałęczów w województwie lubelskim. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez oferowany w projekcie pakiet działań wspierających dla każdej osoby przystępującej do projektu (opisany poniżej).

Wsparcie kierowane jest do 40 dorosłych kobiet z zaburzeniami psychicznymi z województwa lubelskiego (gminy Nałęczów), które korzystały lub korzystają ze świadczeń zdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego (opieka psychologiczna, psychiatryczna, hospitalizacja z powodu zaburzeń psychicznych, terapia w ośrodku leczenia uzależnień) pozostających bez pracy.

W ramach projektu Uczestniczki zostaną̨ objęte następującymi formami pomocy:

 • Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym „PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ” obejmujący: pogłębioną diagnozę zaburzeń psychicznych (diagnoza nozologiczna), doradztwo zawodowe, diagnoza psychologiczna- diagnoza problemowa z sesjami motywującymi
 • Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills
 • Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący, warsztaty, treningi, coaching kompetencyjny, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy
 • Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych
 • Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kwalifikacji/kompetencji

Uczestniczka projektu otrzyma możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia zawodowego kończącego się̨ egzaminem i dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności i/lub kwalifikacje i/lub kompetencje cenione na rynku pracy.

Ponadto, Uczestniczka projektu ma możliwość skorzystania z indywidualnego pośrednictwa pracy, które umożliwi podjęcie półrocznego stażu zawodowego. Uczestniczka stażu otrzyma wynagrodzenie po każdym miesiącu odbytego stażu w wysokości 1800 zł/brutto.

Uczestniczki projektu mogą również skorzystać z programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego.

Zajęcia odbywać́ się̨ będą̨ w trybie dziennym. W trakcie zajęć́ uczestniczki będą̨ mieć́ zapewniony poczęstunek, w przypadku zajęć́ trwających dłużej niż̇ 6 godzin w ciągu dnia - ciepły posiłek.

Uczestniczki mają zapewnione ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe przez 6 miesięcy, a także zwrot kosztów na szkolenie/staż.

Wysokość dofinansowania ze środków EFS: 1 655 560,00 PLN

Realizatorem projektu jest Fundacja Synergium. Partnerami są Gmina Nałęczów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

termin realizacji: 01.09.2019 - 31.12.2022

Pliki do pobrania:

 • Regulamin
  Regulamin rekrutacji  pdf
 • Załącznik 1.
  Formularz zgłoszeniowy  pdf
 • Załącznik 2.
  Oświadczenie o występowaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznego pdf
 • Załącznik 3.
  Oświadczenie status na rynku pracy  pdf
 • Załącznik 4.
  Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów  pdf
 • Załącznik 5.
  Oświadczenie uczestnika  pdf
 • Załącznik 6.
  Ankieta motywacyjna pdf
 • Załącznik 7.
  Oświadczenie o podpisaniu kontraktu socjalnego  pdf
 • Załącznik 8.
  Deklaracja uczestnictwa  pdf